विद्या निकेतन उ.मा.वि.गांधीनगर


आदर्श विद्या निकेतन मा.वि.कपासन


आदर्श विद्या मंदिर मा.वि.बेगूॅ


विद्या निकेतन मा.वि.निम्बाहेडा


विद्या निकेतन बा.उ.मा.वि.गोलवलकरनगर


आदर्श विद्या निकेतन मा.वि.मंगलवाड


विद्या निकेतन प्रा.वि. शहर


विद्या निकेतन उ.प्रा.वि.गंगरार


विद्या निकेतन प्रा.वि.अरनोद


विद्या निकेतन मा.वि. प्रतापगढ़


विद्या निकेतन मा.वि. धरियावद


विद्या निकेतन उ.मा.वि.छोटीसादडी


आदर्श विद्या निकेतन उ.प्रा.वि. सांवरियाजी

समस्त प्रमाण पत्र